HONEY MAGAZINE

URBAN INK MAGAZINE

HONEY MAGAZINE

JANE MAGAZINE

BRE MAGAZINE

BWD MAGAZINE

ONE WORLD MAGAZINE

VIBE MAGAZINE

SHEEN MAGAZINE

SISTER 2 SISTER MAGAZINE

UPSCALE MAGAZINE

7*7 MAGAZINE

 H.A.S MAGAZINE

 ARISE MAGAZINE

SUBSTREAM MAGAZINE

TRACKS MAGAZINE

WORLD FAMOUS MAGAZINE

PRIDE MAGAZINE

VIBE  MAGAZINE

BILLBOARD MAGAZINE

WANE MAGAZINE

BLACK BEAT MAGAZINE

BWD MAGAZINE